Čistenie a dekontaminácia spevnených plôch priemyselných objektov - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čistenie a dekontaminácia spevnených plôch priemyselných objektov

ENZYMDEG > ENZYMDEG

      Vo väčšine priemyselných odvetví je potrebné v určitých prevádzkach vykonať z času na čas čistenie. Dodnes sú najviac používané organické rozpúšťadlá, ktoré sú pre pracovníkov nepríjemné a ich používanie môže viesť k dýchacím a kožným problémom, sú často horľavé, toxické a produkujú škodlivé výpary. Aj keď sú tieto prostriedky veľmi účinné pri odstraňovaní olejov a mastnôt, problém neriešia komplexne, len ho presúvajú. V konečnom dôsledku vznikajú ďalšie komplikácie spojené s likvidáciou vzniknutých odpadových roztokov. Sú jedným slovom ekologicky škodlivé.
      
Nami používané čistiace a dekontaminačné prostriedky (ENZYMMIX) sú veľmi účinné a nemajú žiadne nepriaznivé následky ako pri používaní, tak aj pri likvidácii. Konečným produktom degradácie ropných látok sú absolútne neškodná voda a oxid uhličitý.

Dekontaminácia spevnených plôch
      Dekontaminácia sa vykoná postrekom pomocou špeciálnych tlakových prístrojov roztokom ENZYMMIXU s pridaním emulgifíkátora. Molekuly enzýmu a vody sú menšie ako molekuly kontaminantov (olej, nafta, ...), a preto sú schopné tými istými prirodzenými cestami prenikať do pevnej plochy, kde následne vykonávajú rozklad kontaminantov.

      
Znížiť náklady potrebné na vykonanie komplexnej dekontaminácie, je možné preventívnou aplikáciou enzymatického preparátu. Ten sa môže aplikovať na všetky kritické miesta, kde dochádza k úniku ropných látok (napr. čerpacie stanice pohonných hmôt,...).

      
Biodegradácia je veľmi účinná technológia pre odstraňovanie vybraných kontami-nantov zo životného prostredia. Dá sa vykonávať v podmienkach in situ aj ex situ, buď samostatne alebo v kombinácii s inými sanačnými technikami. Pri projektovaní biodegradač-ného postupu je nutné poznať podrobnú charakteristiku materiálu a kontaminantu a podmien-ky prostredia. Biodegradáciu nie je možné v žiadnom prípade zjednodušiť na prostú aplikáciu enzýmov bez znalosti celej problematiky a súvislostí v jednotlivých konkrétnych prípadoch.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky