Charakteristika ropných látok - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika ropných látok

ENZYMDEG > ENZYMDEG

Ropné znečistenie už pri veľmi nízkych koncentráciách zapríčiňuje zníženie kvality vôd a ohrozuje povrchové a podzemné vody. Kvalitatívne stanovenie jednotlivých zložiek ropného znečistenia je veľmi dôležité z hľadiska ich účinkov na ľudský organizmus.
Ropa a ropné látky sú pre vodu zvlášť nebezpečné, pretože sa pomerne ľahko šíria priepustným prostredím.

Základné rozdelenie jednotlivých typov ekologických záťaži, s ktorými je možné stretnúť sa pri prevádzke čerpacích staníc pohonných hmôt a v priestoroch, kde sa manipuluje s ropnými látkami


I. Spevnené plochy
Sem patria všetky spevnené plochy v okolí výdajných stojanov pohonných hmôt, kde dochádza k úkapom ropných látok a k častému státiu motorových vozidiel, ako aj oblasti stáčania pohonných hmôt. Neustálymi drobnými úkapmi sa v týchto miestach zvyšuje kontaminácia spevnených plôch, odkiaľ sa priesakmi a pôsobením povrchovej vody kontaminant dostáva ďalej do horninového prostredia a podzemných vôd.
 S podobným druhom znečistenia sa stretávame vo väčšine priemyslových odvetví, kde sa pracuje s rôznymi druhmi ropných látok:
- výrobné priemyselné objekty
- podlahy autoopravovní a
- sklady a zásobníky olejov a pohonných hmôt
- resp. všetky priestory a technol. zariadenia, znečistené stálym používaním ropných
látok

II. Pôdy (zeminy)
Do tejto skupiny sú zahŕňané tie typy záťaží, ktoré bezprostredne ovplyvňujú alebo znemožňujú využitie pôdy a horninového prostredia nesaturovanej zóny.
 Konkrétne ide o okolie podzemných a nadzemných zásobníkov pohonných hmôt, oblasti stáčania pohonných hmôt a kanalizácie.

III. Podpovrchové a podzemné vody
Do tejto skupiny je možné zahrnúť:
- kontaminované odpadové a dažďové vody
- kontaminované podzemné vody (zvodne a kolektory)
- kontaminované zdroje pitných vôd (studne a jímacie územie)

IV. Povrchové vrstvy technologických materiálov
Zvláštnou skupinou je materiál štrkového lôžka a násypov znečistených ropnými látkami pri prevádzke železničných prepravných vozidiel. Ďalej tu patria:
- kontaminované sutiny
- povrchové vrstvy zeminy a stavebné kontaminované navážky
- kontaminované betónové sute
- ekologické havárie dopravných a prepravných prostriedkov Celý rad vyššie uvedených ekologických záťaží svojím charakterom znamená v dlhodobejšom horizonte ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia a v časovom profile šírenia kontaminácie je možné ich teda považovať ako za záťaže pôdy, tak aj horninového prostredia a podzemnej vody.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky