Technologický postup dekontaminácie - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Technologický postup dekontaminácie

ENZYMDEG > ENZYMDEG

Enzymatická degradácia „in situ" a "ex situ"


      Podľa rozsahu znečistenia, podmienok prostredia a pod. sa pristupuje buď k enzým atickej degradácii v podmienkach „in situ" alebo „ex situ".

Postup „in situ"

      Pri enzymatickej degradácii situ" je kontaminovaná zemina (a podzemná voda) ošetrená priamo na lokalite bez jej odťaženia. Podľa polohy je kontaminant degradovaný buď v nesaturovanej (nad hladinou podzemnej vody), alebo v saturovanej zóne (pod hladinou podzemnej vody). Podzemná voda sa čistí špeciálnymi postupmi po vyčerpaní na povrch.
      
Nesaturovaná zóna je tvorená materiálom pevnej, kvapalnej a plynnej fázy. Pevná matrica je tvorená predovšetkým časticami ílu, piesku a prachu, ktorých chemické zloženie predstavujú majoritne oxidy hliníka, železa, silikáty a huminové látky. Táto pevná matrica prichádza do styku s organickými zbytkami, vzduchom a vodou, pričom množstvo vody v póroch závisí na štruktúre a type pôdnych častíc.
      
Dažďová voda sa vplyvom gravitácie pohybuje smerom dole, kde sa skôr alebo neskôr stane súčasťou podzemnej vody v saturovanej zóne. Pri enzymatickej degradácii zameranej na nesaturovanú zónu sa saturácia enzýmami vykonáva najčastejšie zasakovacími lagúnami, drénmi alebo vrtmi.

      Saturovaná zóna je tá časť regolitu, kde 100 % objemu pórov je vyplnených vodou a zemný vzduch nie je prítomný. Pokiaľ je množstvo podzemnej vody v saturovanej zóne ekonomicky významné, je možné túto vrstvu nazývať zvodňa. Podzemná voda sa pohybuje v smere hydraulického gradientu.
      
Na rozhraní saturovanej a nesaturovanej zóny je hraničná oblasť tzv. zóny vzlínania. Jej hrúbka závisí na veľkosti pôdnych častíc.
      
Pri technológiách zameraných na saturovanú zónu je treba využiť pre zavedenie enzýmov sústavu vrtov, čerpanú vodu na povrchu čistiť a vracať späť.

Postup „ex situ"

      Pri enzymatickej degradácii „ex situ" je kontaminovaná zemina odťažená a je ošetrená na špeciálnom zariadení alebo špeciálnymi postupmi a to buď v mieste znečistenia (on site), alebo je dopravovaná mimo areál, kde je ošetrená (off site).


Povrchová dekontaminácia plôch a zemín "in situ "

      Táto technológia môže byť využívaná na lokalitách a v miestach, kde sa z rôznych dôvodov (zástavba, inžinierske siete, manipulačné plochy, betónové plochy,...) nemôže vykonať odťaženie a odvoz kontaminovanej zeminy na iné miesto a v konečnom dôsledku vzhľadom na použitú metódu ani nemusí. Zároveň použitie tejto metódy aplikáciou nami využívaného enzymatického prípravku dochádza k výrazným ekonomickým úsporám.
Princíp metódy:
      
Pravidelne v určených intervaloch je vykonávaný rozptyl vodnej suspenzie ENZYMMIXU po povrchu vymedzenej lokality. Aplikácia je vykonávaná špeciálnou postrekovou súpravou. Dávkovanie enzýmu do sanačného roztoku sa vykonáva automaticky, v závislosti na stupni kontaminácie a veľkosti plochy.

      
V určitých časových intervaloch sa vykonáva pravidelný odber vzoriek. Vzorky sa vyhodnotia na obsah kontaminantu a na základe výsledkov sa volí ďalší postup sanačných prác (počet aplikácií).
      
Termín pre dekontaminačné práce v teréne je najvýhodnejší v jari až jeseni, v uzavretých priestoroch celoročne.
      
Predpokladaná doba dekontaminačných prác pri úvodnej koncentrácii do 20 000 mg.kg"1 nepolárnych extrahovateľných látok a maximálnym hĺbkovým rozsahom do cca 0,50 -1 m je 3 mesiace.
      
Dekontaminácia je relatívne rýchla (v porovnaní s inými dekontaminačnými metódami), ale čo je najdôležitejšie - aj konečná.


Dekontaminácia nesaturovanej zóny "in situ

      Pri dekontaminácii zemín, nachádzajúcich sa v zóne nad hladinou podzemnej vody (nesaturovaná zóna), je potrebné dosiahnuť presýtenie tejto vrstvy roztokom ENZYMMIXU. Nútené presakovanie cez kontaminovanú vrstvu zeminy dosiahneme dávkovaním enzýmu do vody, ktorú pod tlakom cez vsakovacie vrty alebo plytké vsakovacie dreny dopravíme do horninového prostredia. Roztok vody s enzýmom, ktorý prechádza horninovým prostredím, kontaminant rozkladá - dekontaminuje a časť vyplavuje. Podzemná voda znečistená kontaminantom je odčerpávaná systémom sanačných vrtov a následne čistená v sanačnej stanici.Dekontaminácia podzemnej vody

      Pre čistenie podzemných vôd od organického znečistenia sa enzymaticko-degradačný princíp používa hlavne na likvidáciu znečistenia ropnými látkami so vstupnou koncentráciou do cca 5 mg.ľ1 nepolárnych extrahovateľných látok, prípadne iných typov vyšších uhľovodíkov (voľnú fázu je potrebné odstrániť inými metódami). Hĺbkový limit saturovanej zóny sa pohybuje v závislosti na priepustnosti horninového prostredia. S horším koeficientom priepustnosti sa hĺbkový dosah úmerne znižuje.


Princíp metódy:

      Na čistenie podzemnej vody sa využíva vhodne navrhnutá sieť čerpacích a vsakovacích vrtov alebo vsakovacích rýh, spojených so sanačnou stanicou. Do sanačnej stanice sa privádza gravitačné alebo čerpadlom znečistená voda z vrtu alebo retenčnej nádrže. V sanačnej stanici dochádza na gravitačných, koalescenčných a sorbčných filtroch k odbúraniu polutantov vo vode a prevzdušneniu vody. Zároveň dávkovacím zariadením sa naaplikuje potrebné množstvo ENZYMMIXU. Voda s obsahom enzýmu je odvádzaná späť do horninového prostredia zasakovaním do vsakovacích vrtov alebo rýh, prípadne voľne po povrchu v smere prúdenia podzemných vôd, vzhľadom k lokalizácii znečistenia a rozmiestnenia čerpacích vrtov. Tento proces môže, ak to hydrogeologické pomery dovolia, prebiehať nepretržite. V opačnom prípade je tento proces prevádzaný systémom pulzného čerpania, kedy čerpanie a tým aj výtok, je určený na základe hydrodynamických skúšok pre danú lokalitu.

      
Na sledovanie procesu enzymatickej dekontaminácie sa odoberajú v pravidelných intervaloch vzorky vôd a na základe vyhodnotenia sa určuje dávkovanie a počet aplikácií. Touto metódou je možné v prípade ropných látok postupne vyčistiť podzemnú vodu za relatívne krátky čas na požadovanú úroveň, čo je spravidla pod 0,02 mg.ľ1.

      
V konkrétnych prípadoch pri dekontaminácii územia sa jednotlivé metódy a postupy vzájomne kombinujú. Pri dekontaminačných prácach je nutné vždy odstrániť alebo vhodným spôsobom zamedzit ďalšej dotácii horninového prostredia kontami-nantom. Vyššie uvedené metódy je možné použiť i na likvidáciu alebo dočisťovanie rôznych odpadov, vznikajúcich v priemyselnej výrobe a v iných oboroch ľud kej činnosti (čistenie jímok, spevnených plôch a následne kontaminovaných odpadných vôd,...).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky